ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

Το Τμήμα Γεωγραφίας έχει οργανώσει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 (ΦΕΚ 113726π.έ/Β7/ 29-1-2004). Το ΠΜΣ, με διάρκεια τριών εξαμήνων (δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας), λειτουργεί τρεις κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Α: Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών, με αντικείμενα τους φυσικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις ερμηνείες τους, τις φυσικές διεργασίες που συνδέονται με τις καταστροφές, τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των καταστροφών, την έννοια και τις εκτιμήσεις τρωτότητας, τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη διαχείριση καταστροφών, τις πολιτικές πρόληψης και ετοιμότητας και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και ανασυγκρότησης.

Κατεύθυνση Β: Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Χώρου, με αντικείμενα τις διαδικασίες ενοποίησης του Ευρωπαϊκού χώρου, τον χωρικό σχεδιασμό σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, τις θεωρίες και πρακτικές του περιφερειακού προγραμματισμού, την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών πόλεων και της υπαίθρου, τη μελέτη του κοινωνικού αποκλεισμού και της μετανάστευσης. Επίσης, προσφέρονται μαθήματα μεθόδων επιστημονικής γεωγραφικής έρευνας και ποσοτικής ανάλυσης.

Κατεύθυνση Γ: Γεωπληροφορική, με αντικείμενα τις τεχνολογίες γεωπληροφορικής και τις ειδικές εφαρμογές τους στην ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων, τις χωρικές βάσεις δεδομένων, τις εξελιγμένες τεχνικές αξιοποίησης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και τηλεπισκόπησης, την προσομοίωση-μοντελοποίηση γεωγραφικών δεδομένων καθώς και τις τεχνικές χωρικής ανάλυσης.

Η κάθε κατεύθυνση είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη, αν και υπάρχει ένας αριθμός κοινών μαθημάτων. Τα μαθήματα γίνονται με την μορφή των διαλέξεων ή των σεμιναρίων, ενώ εκτός από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος υπάρχουν προσκεκλημένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών ικανών να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν γεωγραφικές παρεμβάσεις σε διάφορες κλίμακες στον αστικό και περιφερειακό χώρο, στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε στελεχικό δυναμικό δημόσιων, κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων, καθώς και στην ανάπτυξη της έρευνας και της πρωτότυπης παραγωγής γνώσης στους διάφορους τομείς της Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας και της Διαχείρισης του Χώρου.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μπορούν υπό προϋποθέσεις να συνεχίσουν για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ενώ σε κάθε περίπτωση έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ειδικευμένη εργασία στην Ελλάδα ή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντικείμενα που αφορούν τις κατευθύνσεις του ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στους τομείς των τριών κατευθύνσεων. Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ΠΜΣ αρμόδια όργανα είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, η Συντονιστική Επιτροπή και ο Διευθυντής.

Πηγή : http://www.geo.hua.gr/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s