Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Πολυτεχνική Σχολή: ΠΜΣ ‘Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου (DYNTAR)’

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε ζητήματα που συσχετίζονται με τη διευθέτηση, οργάνωση, διαχείριση και ανάπτυξη του χώρου στις αγροτικές περιοχές ή ακόμη σε περιοχές όπου η αγροτική συνιστώσα παραμένει σημαντικός παράγοντας της οργάνωσης και της λειτουργίας του. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία επιβάλλεται από το χαρακτήρα των παραπάνω επιστημονικών πεδίων.

Πρόκειται στην πραγματικότητα, να εκπαιδευτούν στελέχη τα οποία θα είναι σε θέση να κατανοήσουν, να αναλύσουν και να παράγουν διάφορες χωρικές αναπαραστάσεις, σε συνεργασία με τους διάφορους δρώντες ενός χώρου, ώστε να συνεισφέρουν στην σύγκλιση των προβλέψεων, που προαπαιτούνται για τη διαπραγμάτευση και σε συλλογικές αποφάσεις.

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές που προέρχονται από διάφορες επιστήμες, κατά τρόπο ώστε να ξεπεράσουν τις κλασσικές έννοιες της ειδικότητάς τους και να τις επανατοποθετήσουν –αξιοποιήσουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που στηρίζεται στην αρχή της εναλλαγής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ της επιτόπιας έρευνας και των θεωρητικών προσεγγίσεων καθώς και μεταξύ της εργασίας περιπτώσεων ή αναπτυξιακών σχεδίων και της ατομικής εξοικείωσης στο χειρισμό ενός ορισμένου αριθμού εργαλείων.

Πηγή :  http://www.prd.uth.gr/el/courses/dyntar/presentation_DYNTAR

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s